• logo
  • TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ ĐỘNG VẬT

   VETERINARY CENTRE

  • vi
  • en

   0915191936

   anicarevietnam@gmail.com

   

  ANICARE là nơi tài năng được nhìn nhận, được đối xử công bằng và minh bạch, một người vì mọi người và mọi người vì một người. ANICARE luôn mong muốn và thực hiện là ngôi nhà thứ hai của bạn, nơi mà khách hàng, thú cưng và nhân viên ANICARE có được sự trãi nghiệm thú vị, là nơi tin cậy của khách hàng và cam kết phải được thực hiện một cách cẩn trọng

  ANICARE là môi trường làm việc và học tập, mỗi một thành viên ANICARE dù là ở vị trí nào vẫn hải luôn luôn không ngừng học hỏi. ANICARE là nơi dưỡng nuôi lòng trắc ẩn, lương tâm và niềm đam mê được thoi thúc, nơi mà mỗi khách hàng, mỗi thú cưng được dối xử bình đẳng và tất cả vì sự tốt đẹp nhất cho thú cưng.

  ANICARE luôn mở rộng cửa cho niềm đam mê, học hỏi và trải nghiêm.

  0915191936